המרכז הבינתרבותי למיניות האדם ומשפחתו

כנס 2011

חזרה לעמוד כנסים

◄ גב' ניבין ריזקאללה: דיפרנציאציה של העצמי, אינדיווידואליזם-קולקטיביזם, אינטימיות זוגית ושביעות רצון מחיי הנישואין בקרב זוגות נשואים, השוואה חברתית תרבותית בין זוגות נשואים ערבים ליהודים בישראל

מחקר זה מבקש לבחון את תרומת המשתנה דיפרנציאציה של העצמי להבנת המשתנים אינטימיות זוגית ושביעות רצון מחי הנישואין של זוגות נשואים, ערבים ויהודים בישראל, על קו הרצף שבין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם. תחילה תובא סקירת ספרות של המשתנה הבלתי תלוי דיפרנציאציה של העצמי, המשתנה הממתן אינדיווידואליזם-קולקטיביזם, המשתנה המתווך אינטימיות זוגית ולבסוף, המשתנה התלוי, שביעות רצון מחי הנישואין. מאחר והחידוש במחקר הינו בהשוואה שבין החברה הערבית ליהודית-ישראלית, תובא סקירת ספרות תיאורטית ומחקרית אודות השוני והדמיון ביניהן. סקירת הספרות, תראה שתי מגמות: מגמה אחת, המתארת את התיאוריה והמחקר המאושש הקיימים, הבאים מחברה מערבית המעמידה את הפרט והאינדיווידואליזם במוקד. לעומתה, מגמה שנייה המתארת חברות אחרות, לא מערביות, קולקטיביסטיות, בהן הקשרים בין המשתנים הנחקרים הינם אחרת. מגמה זו אף מראה כי ישנם מחקרים אמפיריים מעטים אשר נעזרו בתיאוריה המערבית של בואן בחברה הערבית בישראל. על כן, המחקר הנוכחי מבקש לבחון את שתי המגמות בשתי החברות, בהשוואה בין זוגות נשואים ערבים ויהודים בישראל.

מחקרים רבים מתייחסים ומתייגים את החברה הערבית כחברה פטריארכאלית קולקטיביסטית בהשוואה לחברה היהודית-ישראלית אשר אליה מתייחסים כחברה אינדיבידואליסטית. בעשורים האחרונים חלו תמורות ושינויים רבים בשתי החברות אשר טשטשו חלוקה דיכוטומית זו. במחקר שבדק אינדיווידואליזם מול קולקטיביזם בקרב זוגות ערבים (מוסלמים ונוצרים) בארץ, נמצא כי זוגות ערבים נעים על הרצף שבין שני הקצוות, דבר הקשור לרמת הדיפרנציאציה שלהם. במחקר אחר שהשווה בחברה היהודית בין אשכנזים למזרחיים, נמצאה שונות גדולה ברמת הדיפרנציאציה הקשורה למוצאו העדתי של הנבדק. על כן מחקר זה, יבדוק את רמת האינדיווידואליזם והקולקטיביזם בכל חברה ויתייחס לזוגות נשואים כמושפעים מהרצף שבין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם, עם הרגישות להבדלים החברתיים-תרבותיים של כל חברה ומאפייניה הייחודיים.

שאלות המחקר העיקריות עליהן מחקר זה מנסה לענות הן: האם קיים קשר בין ארבעת המשתנים דיפרנציאציה של העצמי, אינדיווידואליזם-קולקטיביזם, אינטימיות זוגית ושביעות רצון מחי הנישואין בקרב זוגות נשואים? האם ישנם הבדלים בין זוגות ערבים לבין זוגות יהודים בכל אחד מהמשתנים? האם קיים דמיון בין בני הזוג ברמות הדיפרנציאציה כפי שטען בואן? האם קיים דמיון בין בני הזוג ברמות האינטימיות והאם משתנה זה קשור לשביעות רצונם מחי הנישואין? האם קיים קשר בין מיזוג-אידיווידואציה עם ההורים והצורך להיענות לציפיותיהם של כל אחד מבני הזוג לכל אחד מהמשתנים הנחקרים?

בכדי לענות על שאלות אלה ולהעמיק את ההבנה על הקשר בין המשתנים הנחקרים, יועברו 150 זוגות שאלונים כמותיים (300 שאלונים), 75 לזוגות ערבים ו-75 לזוגות יהודים. השאלונים יועברו לזוגות יהודים, נוצרים ומוסלמים הנשואים לפחות שנה מאזור מרכז וצפון הארץ, אשר אליהם תגיע החוקרת לאחר איתורם בספרי הטלפונים באופן רנדומאלי.

לאחר פרק השיטה בו הסבר על המדגם ומערך המחקר המתוכנן, יתוארו כלי המחקר אשר תורגמו לראשונה לשפת אימם של הנבדקים הערביים, איסוף הנתונים ואופן ניתוחם ומגבלות המחקר.

ממצאי מחקר זה עשויים לתרום הן בחינוך למקצועות הטיפוליים ופיתוח שירותים והן לפרקטיקה של הטיפול הרגיש תרבות בזוגות ערבים ולעזור למטפלים עם אורנייטציה מערבית להגמיש את הטיפול הזוגי והמשפחתי ולהתאימו לאוכלוסיות הערבית. ממצאי המחקר אף עשויים לשפוך אור על אוכלוסיות שונות מזרחיות ומערביות בישראל ובעולם ולעורר שאלות רבות המעודדות מחקרים נוספים המרחיבים את הבנת עולמם של זוגות נשואים בעידן החדש.

Make a Free Website with Yola.