המלצת החודש

המלצת החודש


סקירת המאמר "
אבני דרך בהתפתחות המיניות וגורמים הקשורים בהתחלת קיום יחסי מין בתלמידי תיכון ישראלים"
רוני שטרקשל, שרה כרמל, דינה יפה-הירשפלד, אנה וולוסקי רובל

 Ronny A. Shtarkshall, Sara Carmel, Dena Jaffe-Hirschfield and Anna Woloski-Wruble. "Sexual Milestones and Factors Associated with Coitus Initiation among Israeli High School Students". Archives of Sexual Behavior, Vol 38 (4), 591-604


זהו מאמר מדעי המתאר חלק מן הממצאים של מחקר שנערך בין בני נוער ישראליים בבתי ספר תיכוניים בכתות, ועוסק בידע, עמדות והתנהגות בנושאים מיניות. המחקר נערך בשנים 2002-2003 והוא מתאר את המצב נכון לאותה תקופה. יש לציין שהמחקר המקיף הקודם בנושא זה נערך למעלה משלושים שנים קודם לכן בשנת 1970 והדבר מוסיף לחשיבות ממצאיו. השתתפו במחקר 4609 תלמידים בשכבות ט', י', י"א', י"ב, בפרופורציה למשקלן באוכלוסיית התלמידים. למחקר זה מגבלות שנבעו מכך שלחוקרים לא ניתנה רשות לערכו במגזרים משמעותיים של הנוער הלומד: בחינוך הממלכתי דתי, בחינוך העצמאי, ובמגזר הערבי.

מספר קטן מאד של הורים לא הרשו לבנותיהם ובניהם להשתתף במחקר ומספר קטן עוד פחות של תלמידים בחר שלא לענות על השאלון כך שנראה שהמחקר משקף את המצב בקרב קבוצת הלומדים שנכללה בו 68% מן הלומדים בבתי הספר במגזר היהודי ו 55% מכלל התלמידים בישראל. במאמר מופיע ניתוח של אוכלוסיית המשתתפים לפי מין, שכבת גיל בבית הספר, נתוני רקע על ההורים (מוצא ושנות לימוד של האם והאב), דתיות (חילוני או מסורתי בלבד), מגורים עם שני הורים או בסידור אחר, הערכה עצמית של מצב בלימודים, יליד ישראל או עולה, והערכה כמה מן החברים והחברות בשכבת הגיל כבר מקיימים יחסי מין בחדירה (יח"מ). מבין סך כל הבנים כ- 29% כבר קיימו יחסי מין בחדירה וכ- 16% מן הבנות עשו זאת.

נבחנו חמישה שלבים של התנהגות מינית אצל בנות ובנים בנפרד, בכל אחת מן השכבות: נשיקות, ליטופים על הבגדים, ליטופים מתחת לבגדים, מגע באברי המין, יח"מ. שלבי התנהגות אלה יצרו סולם גוטמן בהתאם לסדר שבו הם מוצגים. סולם גוטמן הוא מערכת התנהגויות שבה האנשים מתנסים בשלבים בהדרגה לפי סדר עולה. ראשית, נמצא שהפערים באחוזי הבנים והבנות המתנסים בכל שלב התנהגותי בשכבה מסוימת גדלים ככל ששלב ההתנהגות מתקדם יותר. כך שהפערים הגדולים ביותר בין בנים לבנות היו ביח"מ. בשלושת השלבים הראשונים אין כמעט הבדלים בין הבנים לבנות בשכבות יא' ו-יב' בעוד שעדיין יש הבדלים ביניהם בשלבים אלה בשכבות ט' ו-י'. בשלבים של מגע בין אברי המין ויח"מ היו הבדלים משמעותיים בין הבנים לבנות בכל השכבות שנבדקו. שנית, ההבדלים בין המינים היו גדולים יותר ככל שהשכבה הייתה צעירה יותר. חשוב לציין שהפערים בין המינים קטנו באפן משמעותי בהשוואה למחקר שנערך בשנות השבעים. מגמה זו נמצאה גם במחקרים קטנים יותר שנערכו במדגמי נוחות או במדגמים חלקיים.

המשתנים שנמצאו בתלות חזקה ומשמעותית עם שוני ביח"מ בתוך קבוצת הבנים ובתוך קבוצת הבנות היו: תפיסת הישגים בלימודים (אלא שראו עצמם כתלמידים טובים הגיעו פחות ליח"מ), מגורים עם שני הורים (הגיעו פחות ליח"מ בהשוואה לכל צורת מגורים אחרת), עליה לישראל לאחר גיל 6 (הגיעו יותר ליח"מ בהשוואה לילידי ישראל ואלה שעלו לישראל לפני גיל 6). הגורם שנמצא בקשר החזק ביותר עם הגעה ליח"מ הוא התפיסה כמה מבני אותו מין כבר מקיימים יח"מ. למרות הקשר החזק לא ניתן להקיש קשר סיבתי בין תפיסה זו לבין קיום יח"מ. הקשרים היו באותו כיוון אצל הבנים ואצל הבנות. ממצא יחיד שבו מצאנו קשר שונה אצל הבנים והבנות היה מסורתיות. אחוז גבוה יותר של בנים מסורתיים הגיעו ליח"מ מאשר הבנים החילוניים בעוד שאחוז הבנות המסורתיות שהגיעו ליח"מ היה קטן מזה של הבנות החילוניות. אנו מנסים לפענח קשר זה בעזרת ניתוחים נוספים.

(ניתן לבקש העתק אלקטרוני של המאמר מן המחבר בכתובת ronnys@ekmd.huji.ac.il
גילוי נאות: מחבר הסקירה הוא אחד מכותבי המאמר)

Make a Free Website with Yola.